แจ้งชำระเงิน

1. กรุณาโอนจำนวนเงินตามยอดการสั่งซื้อเข้ามาที่ธนาคารตามรายละเอียดบัญชีธนาคารด้านล่าง หรือสแกนจ่ายโดยใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

2. กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินด้านล่างและแนบสลิปโอนเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน เมื่อบริษัทได้รับการยืนยันยอดชำระเงินในบัญชีธนาคารแล้วจะดำเนินการส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ซื้อสินค้ากับเรา

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

 ธนาคารไทยพาณิชย์

ช่อืบญัช:
เลขท่บีญัช:
บรษิัทไอ.คิว.เซลล์แอนด์เซอรว์ิสจํากดั
537-295531-3
qrcode

แจ้งชำระเงิน